3.27.2018

സഖാവ് പ്രണയംപ്രണയം ഒരു സഖാവാണ്
അത് നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല
അതിന്റെ രക്തസാക്ഷികളെ വിരലിലെണ്ണിത്തീരില്ല.
അതിന്റെ പതാകച്ചുവപ്പ് 
അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
തലയിലേറ്റി നില്ക്കുന്നു,
പൂവാകള്‍ ചെമ്പരത്തികള്‍ 
പ്രണയം
കാലങ്ങൾ കവിഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ്
നമ്മളും ഹൃദയത്തിലേന്തി നില്ക്കുന്നൊരാ
കടുംചുവപ്പുള്ള കടൽത്തിര 💜❤️💜
___________________
ബൈ ദി ബൈ പ്രണയം ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഏതോ ഒരു മതവും കൂടിയാണ് 😵🤪🤪😬😬

No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "