10.28.2017

ജീവന്‍റെയും മരണത്തിന്‍റെയും വരികള്‍


ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വരികള്‍ 
********************************************************
                       (ഒന്ന് )
ജീവനെ  നിക്ഷേപിച്ച 
വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ
അവനവനെ ചുമന്നു നടക്കുന്ന ,
അവനവനെ പൂജിച്ചു മരിക്കുന്ന 
ദൈവങ്ങൾ

*********************************
                       (രണ്ട് )
ശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരു ആവനാഴിയാണ് നമുക്കുള്ളത് .
ഓരോ ശ്വാസത്തെയും സൂക്ഷമമായി 
അളന്നുപോകുന്ന മണല്‍ഘടികാര-
നടുക്കുഴലിലൂടെ നാം കടന്നുപോകുന്നു

******************************************
                        (മൂന്ന്‍ )
ഓരോ  പൂവും  
നമ്മെ  നോക്കിയാണ്  കൊഴിയുന്നതെന്ന്  
ഒരുവന്‍  കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോള്‍  
ജീവിതം അവനു 
വിഷം  കലര്‍ത്തിയ വീഞ്ഞുപോലെ 
തോന്നിക്കുന്നു .
*****************************************
                      (നാല് )
തന്നിൽ വിരുന്ന് വന്ന ഒരുവനെ 
യാത്രയാക്കിയതിനു ശേഷം 
ഏകനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് 
മരണം.

ശരീരമോ ആത്മാവോ അതെന്ന് 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ 
തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

************************************
                      (അഞ്ച് )

പാകമാകുന്നേതോ  
വെളുത്ത  ഉടുപ്പിലെയ്ക്കു നാം 
പാവമാകുന്നതേതോ കനത്ത  
ഉറക്കത്തിലേയ്ക്കു  നാം !
****************************************
(സോണി ഡിത്ത് )No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "