8.09.2017

തായിഫ്


മരുഭൂമിയുടെ നിഗൂഡതകളൊന്നില്‍ 
കാല്‍ത്തണുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ 
നാട്ടുഗന്ധം കൊണ്ടെന്നെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു
കാറ്റ് ,
കുരുവിക്കൂടുകളെ ഒക്കത്തെടുത്ത്‌ 
നിറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നു ,
മരങ്ങള്‍ .
ഓര്‍മ്മയുടെ കാല്‍വെള്ളകളില്‍
ഒന്നിച്ചു തൊട്ടു നോക്കുന്നീ
അറേബ്യന്‍ പരല്‍മ്മീന്‍ക്കുഞ്ഞുങ്ങളും .
***************************************
അറേബ്യന്‍ ക്ലിക്ക് - ഫ്രം തായിഫ് ,സൗദി അറേബ്യ