8.09.2017

നീല മൈനമുടി നിറയെ നീല മൈനകളെ ചൂടിയിരുന്നു 
ചുണ്ടില്‍ നിറയെ ചുവന്ന പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
എന്നും മഞ്ഞളുകൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിച്ച് 
അവളുടെയാ നീലന്‍ പക്ഷികളെ 
ആകാശം കാണിക്കുമായിരുന്നു .
നെഞ്ചിലെക്കൂട്ടില്‍ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ
ചിറകഴിച്ചു വച്ചൊരു
പെണ്‍പക്ഷിയായിരുന്നു ,
ഒറ്റയെന്നപ്പോലെ ഉള്ളിനുള്ളില്‍
ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു.