7.30.2017

രാത്രി
ഒരു 
പകല്‍ വിളഞ്ഞു 
പാകമായിരിക്കുന്നു !