7.30.2017

ധ്യാനാന്തരം
നമ്മില്‍ത്തന്നെ ധ്യാനമിരിക്കുമ്പോള്‍ 
മൊട്ടില്‍ നിന്ന് പൂവെന്നപോലെയും 
പ്യൂപ്പയില്‍ നിന്നും ശലഭമെന്നപോലെയും 
ആരോ ഒരാള്‍ വിടര്‍ന്നു വന്നേക്കാം 
ആരോ ഒരാള്‍ ചിറകുവിടര്‍ത്തിയേക്കാം !