1.19.2017

നേരമ്പോക്കിന്‍റെ നട്ടുച്ച

<3 ആവര്‍ത്തിച്ചു വായിക്കുമ്പോള്‍
നാം മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നുന്ന
ഒന്നുകൂടിയാണ് ജീവിതം .
____________________________
<3 ചില നേരങ്ങളില്‍ 
മാറ്റിയുടുക്കുവാനൊരു
 ആകാശം പോലുമില്ലാതെ നാം
ഇഴപിരിക്കാനൊരു
ഭ്രാന്തു പോലുമില്ലാതെ നാം.
____________________________
<3 അവനവന്‍ രാജ്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മള്‍ !
__________________________
<3 ഒരിടത്ത് മാത്രം ആയിരുന്നുകൊണ്ട്
ചിലര്‍ യാത്രചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ദിവസങ്ങള്‍ മാറിമാറിക്കടന്നുപോകുമ്പോള്‍
 അവര്‍ മറ്റൊരു കാലത്തെത്തിനില്‍ക്കുന്നത്
നാം കാണുന്നില്ലേ !
__________________________
<3 സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന
 പലരും പലതും
അവനവന്‍ തന്നെയും
സ്വന്തമല്ലെന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം !
_________________________
<3 സന്തോഷം
പിശുക്കനായവൻ എറിഞ്ഞു തരുന്ന
നയാപ്പൈസയാണ്.
സങ്കടം പലപ്പോഴും
രാജാവിന്‍റെ ശിരസ്സിൽ വച്ചയാ
മൂന്നാമത്തെ ചുവടും.
_________________________
<3 നീയെന്‍റെ ശ്വാസമെന്നു പറയുന്നവന്‍റെ പ്രേമം
ഒരു മൂക്കടപ്പ് വരുമ്പോള്‍ നിന്നെ
 തള്ളിപ്പറയും ;)
__________________________