1.19.2017

പുതുമകള്‍ പതിവുകള്‍


പുതുമകളില്‍
ആശ്ചര്യവും ആകാംഷയും
ചുറ്റും തിക്കിതിരക്കുന്നു.

പതിവുകള്‍ 
ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നു കവച്ചുവച്ച്
കടന്നുപോകുവാന്‍ തക്ക
 തഴക്കമുള്ളതാകുന്നു .
<3 <3 <3
@ ഒരു പുലര്‍ക്കാല മൊബൈല്‍ ചിത്രം ഫ്രം അടുക്കള
*****************************************************