12.08.2016

അഞ്ചിതള്‍ക്കവിത


1)
പ്രണയം ഒരു ഇരട്ടക്കുഴല്‍ തോക്കാണ് 
ഒരു കുഴലില്‍ പൂമരങ്ങളും 
മറുകുഴലില്‍ മുള്‍മരവും 
വിത്തുകളായതില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് .
************************************************
2)
ആരോ പെരുക്കിവച്ച സങ്കടമാണ് നാം 
ആരോ കിഴിച്ചുവച്ച സന്തോഷവും 
നാം തന്നെ !
***********************************************
3)
സമാധാനം 
രണ്ടു കയ്യടികള്‍ക്കിടയില്‍ കാണാതാകുന്ന 
നിശബ്ദതയുടെ സുന്ദരമായ വീടാണത് .
***********************************************
4)
ആരുടെയോക്കെയോ സങ്കടങ്ങളാണ് 
നാമിങ്ങനെ മാറ്റിച്ചുമന്ന് 
വേച്ചുപോകുന്നത് .
********************************************
5)
സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും 
നാക്കിന്റെ തടവറയില്‍ ഇളകുന്ന 
വാക്കുതന്നെ !
******************** @ മോണാലിസ

No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "