12.08.2016

ചിറകുയിര്‍പ്പുകള്‍പുസ്തകം വായിക്കുന്നൊരുവന്‍  
ആ ലോകത്തിനുള്ളിലെ  പുഴുവാകുന്നു 
വായിച്ചു  കഴിയുമ്പോള്‍ 
മറ്റൊരു ലോകത്തെ  പൂമ്പാറ്റയും .