4.19.2016

സ്നേഹം !സ്നേഹമെന്നത്
മതങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയില്‍ നിന്നും 
പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധരാജ്യമാണ് .

********മൊണാലിസ***********