2.15.2016

കതിര്‍
വിശപ്പുമായൊരു കിളി കൊത്തിയെടുക്കുന്ന കതിരാകണം 
അതിന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുള്ളോരാ അത്താഴമാകണം .heart emoticon

No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "