2.15.2016

കതിര്‍
വിശപ്പുമായൊരു കിളി കൊത്തിയെടുക്കുന്ന കതിരാകണം 
അതിന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുള്ളോരാ അത്താഴമാകണം .heart emoticon