2.26.2015

പലരില്‍ ചിലരില്‍ ഒരുവള്‍ അവള്‍


കവിത ചിക്കി
കാറ്റുപോലുണക്കുന്നവള്‍
കവിത ചേറ്റി
നടുകഴയ്ക്കുന്നവള്‍
കവിത പൊടിച്ചു പൊടിച്ചു
പാട്ടുപാടുന്നവള്‍
കവിത നനയ്ച്ചു കുഴച്ചു
പരത്തുന്നവള്‍
കണ്ണുനീറ്റിക്കൊണ്ട്
അവസാനം അവളൊരു
കവിത ചുട്ടെടുക്കുന്നു
വിശപ്പിന്‍റെ കഥയില്ലായ്മയിലേയ്ക്കൊരു
കവിത പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു .
ബാക്കിയൊന്നുമില്ലാത്ത കല്‍ച്ചട്ടി
കമിഴ്ത്തി വച്ചിട്ട്
അവളോ *വെറും പെണ്ണെ*ന്ന
കവിതയില്‍ വിശന്നിരിക്കുന്നു .