10.11.2012

ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കിട്ടി -ഈസ്റ്റ്‌ കോസ്റ്റ് - east coast -

എനിക്ക് വേണ്ടി എന്‍റെ അനിയത്തി സ്റ്റെഫി ഈസ്റ്റ്‌ കോസ്റ്റ്‌ന്‍റെ കവിതമത്സരത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ഏറ്റു വാങ്ങി .
Receiving the prize for a poem competition conducted by East Coast from Cine Actor Dileep at the "Movie Trailer and Song Visuals Release Function" for the upcoming movie "~~My Boss~~" produced by East Coast.(9-10-2012) EKM .