8.27.2012

ഒരു ഷേക്‌സ്പിയര്‍ കവിത...! പരിഭാഷ: സച്ചിദാനന്ദന്‍ അരുത് ____________________________________


ഒരു ഷേക്‌സ്പിയര്‍ കവിത...! പരിഭാഷ: സച്ചിദാനന്ദന്‍
അരുത് ____________________________________

നിന്റെ നിര്‍ദയത്വം എന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചെയ്യുന്ന തെറ്റ്
ന്യായീകരിക്കാനെന്നോടു പറയരുതേ;
നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ മുറിപ്പെടുത്തരുതേ, നാവുകൊണ്ടു മതി;
അധികാരം ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കൂ, അഭിനയംകൊണ്ടെന്നെ
കൊല്ലാതെ.
നിനക്കു വേറെയും കാമുകരുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ; പക്ഷേ,
ഞാന്‍ കാണെ, പ്രിയഹൃദയമേ, മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാതിരിക്കണേ:
എന്റെ പീഡിതമായ രക്ഷാകവചത്തിനു താങ്ങാവുന്നതിലേറെ ശക്തി
നിനക്കുള്ളപ്പോള്‍ കൗശലം കൊണ്ടെന്നെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതെന്തിന്?
ഞാന്‍ നിനക്കു മാപ്പുതരാം: ഹാ, എന്റെ പ്രിയക്കു നന്നായറിയാം
അവളുടെ അഴകുറ്റ കണ്ണുകള്‍ എന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നുവെന്ന്;
അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് അവള്‍ എന്റെ ശത്രുക്കളെ
മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേല്പിക്കാനായി തിരിച്ചുവിടുകയാണ്:
എങ്കിലുമങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ; ഞാന്‍ പാതി കൊല്ലപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു
എന്നെ നിന്റെ നോട്ടത്താല്‍ നേരിട്ടുകൊല്ലൂ. എന്റെ വേദനയ്ക്ക്
അറുതി വരുത്തൂ.