5.16.2012

ഹൈക്കു

ചെഞ്ചുണ്ടിലെ ചായം
പങ്കുവയ്ച്ച് ,
പനംതത്തകളുടെ കിന്നാരം.
**************************
പകലില്‍ ഊരുചുറ്റി
കൂട്ടം തെറ്റിയൊരു
ഇരുള്‍ പക്ഷി.
***********************
മണല്‍കോട്ടകളില്‍
അഥിതിയായി
തിരയുടെ എത്തിനോട്ടം
************************
മണല്‍ക്കൊട്ടാരങ്ങളില്‍
തെമ്മാടിത്തിരയുടെ
കയ്യേറ്റം
************************
നാണിച്ചു
കണ്ണ് പൊത്തുന്നൊരു
കൊറ്റിപ്പുഞ്ചിരി.
************************
ഈന്തപ്പഴ കണ്ണീരൊഴുക്കി
മരുഭൂ യാചിക്കുന്നു ,
ആദിത്യ നിസ്സംഗത.
************************
തമസ്സിന്‍ ഗര്‍ഭമുഖേ
സൂര്യപ്പിറവി
മുഹൂര്‍ത്തം
*************************