4.05.2012

ചില വരികള്‍____ഹൈക്കു

പുല്‍നാമ്പിലൊരു
പച്ചക്കുതിരതന്‍
ദിവാ സ്വപ്നം .
**********************
ഉച്ച സൂര്യന്‍
കട്ടെടുത്തു
തൊടിയിലെ ഞാവലിന്‍ നിഴല്‍
************************
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
എണ്ണം നോക്കി
ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു ഒരു മൂങ്ങ
*************************

കിഴവന്‍ മരങ്ങളെ
പ്രണയിച്ചു പടരുന്നു
വേശ്യകളെന്നപോല്‍ വല്ലികള്‍
**************************
മഞ്ഞിന്‍ മേലാട മാറ്റി
ഭൂമിയെ കാമിക്കയായ്‌
സൂര്യന്‍
**************************
*********************************

Rahul Kochuparambil ‎:
counting stars
lost in his arithmetic
an old night-owl
___________________
afternoon sun
greedily gobbling up
the cherry shade
___________________
balancing itself
on the tip of a grass blade
a dreamy grasshopper
*****************************