11.16.2011

ഒന്നേ ....

ഓര്‍മ്മകളുടെ ശവദാഹം 
പുകഞ്ഞ ചിതയില്‍  നിന്നും
മരിക്കാത്ത ചില ഓര്‍മ്മകള്‍ 
പൊള്ളലിന്റെ നോവില്‍ പുറത്തേക്ക്
ഇടവേളകളില്ലാ സ്മരണകളില്‍ 
തളര്‍ന്നുറങ്ങിയവര്‍ അവര്‍ 
മരിച്ച ഓര്‍മ്മകള്‍ ക്ക്  മൃതിയുടെ 
പുഴയില്‍ അസ്തിസഞ്ചയനം
ബാക്കി.........