6.22.2011

അന്തരം____________***** അന്തരം *****


മലകള്‍ തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍ പലമരം വീഴ്ത്തുമ്പോള്‍

എന്മനമെന്തിനോ തേങ്ങി


വിത്തുവിതക്കലും കൊയ്തുമെതിക്കലും

മെല്ലാമിന്നെങ്ങോ മറഞ്ഞു ...

ഭൂമിതന്‍ ചേലയും അരഞ്ഞാണവും പിന്നെ

ജീവനും വിറ്റുമുടിക്കുന്നീ മക്കള്‍ ....

ജീവവരം തന്ന ഭൂവിനെ ഭസ്മമാക്കീടുവാന്‍ ...

ഇന്നുമോടുന്നീ മക്കള്‍ ..

പിറവിതന്‍ മുറിപ്പാട് മാത്രമല്ലിജനനിക്ക്

നന്ദി കേടിന്‍ ദുഖ പാത്രവുമിന്ന്‍സ്വന്തം

താനിരിക്കും കൊമ്പ് വെട്ടുന്ന വിഡ്ഢിപോല്‍

തന്‍ ജീവനും മറക്കുന്നിവര്‍ ചിന്തയില്ലയ്മയാല്‍

തലമുറകള്‍ക്കിവര്‍ ശാപം പകരുന്നു

അമ്മതന്‍ മേനി വിറ്റിവര്‍ചിരിക്കുന്നു

ചിരിമായുമെന്നിവര്‍ ചിന്തിപ്പതുമില്ല .....

അറിയാമതെല്ലാമെങ്കിലും മറിയാ ഭാവം നടിപ്പൂ

സ്നേഹവും കരുണയും പല മനുജമൂല്യങ്ങളും

കൈവിട്ടു കളയുന്നീ ജനസാഗരം .....

നല്ലതുമാത്രമെന്‍ പിന്മുറക്കാര്‍ക്കെന്നതിവര്‍ മായ്പ്പൂ,

ഉഴുതു മറിച്ചിവര്‍ വിത്തത് പാകുന്നു

ഫ്ലാറ്റുകള്‍ തന്‍ വിത്തതെന്നോരന്തരം മാത്രം .....

മാറുന്നീ ജനം .. മാറുന്നീ ഭൂമി ..

ഇനിയുമങ്ങനെ പലതും .....