2.07.2018

അടയാളം
പക്ഷിയായിരുന്നതിന്റെ ഓര്‍മ്മ 
പുല്ലിൻ കീഴിലെ തൂവല്‍പോലെ 
ഒരിക്കല്‍ കൈപറ്റി 
ആമയായിരുന്നതിന്റെ ഉരച്ചില്‍ 
ഒരു ഉച്ചയുറക്കത്തില്‍ ഉണര്‍ന്നു വിങ്ങി.
പുഴുവായിരുന്നെന്ന ഇഴച്ചിൽ
ഒരു ശലഭത്തിന്റെ ചിറകറ്റ അനക്കത്തിൽ പിടഞ്ഞനങ്ങി.
മീനായിരുന്നതിന്റെ അടയാളം
തിളക്കം മാഞ്ഞ ഒരു ചെതുമ്പലായി
കത്തിപ്പിടി യിടയില്‍ മൂകമായിരുന്നു .
മാനായിരുന്നെന്ന കിതപ്പ്
കഴുത്തിലെ ആഴ്ന്ന പുലിപ്പല്ല്പോലെ
ഒരു പുലര്‍സ്വപ്നം കാണിച്ചു തന്നു .
രണ്ടുകാലില്‍ നടക്കുന്നു
നീണ്ടുനീര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു
ഉടുപ്പുമാറിയുടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും
എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും
മനുഷ്യനായിരുന്നതിന്റെ
അടയാളം മാത്രം !

No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "